Registreren
Wachtwoord vergeten?

Algemene VoorwaardenArtikel 1: Algemeen
 1. In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt Tiles&Tools, gevestigd Julianastraat 4 in Hellouw, verder aangeduid als Tiles&Tools en haar contractpartner als koper
 2. Elke bestelling (hierna te noemen “Bestelling(en)”) betekent een aanvaarding door de koper van onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. 
 3. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en Bestellingen bij Tiles&Tools
 4. Van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door Tiles&Tools niet geaccepteerd.
 5. Onder Bestelling  verstaat men de schriftelijke (in geprinte vorm en/of in elektronische vorm) overeenkomst inhoudende een leverings- en afnameverplichting tussen Tiles&Tools en koper
 6. Mondelinge toezeggingen verbinden Tiles&Tools alleen als deze nadien uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 2: Afbeeldingen en informatie
 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in de webwinkel van Tiles&Tools zoals gepresenteerd via Internet (hierna te noemen “Webwinkel”), gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 2. De inhoud van de Webwinkel van Tiles&Tools alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Tiles&Tools op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Tiles&Tools kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Tiles&Tools is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. 
Artikel 3: Aanbod en aanvaarding
 1. Tiles&Tools biedt in de Webwinkel goederen aan, welke aanbieding door koper kunnen worden aanvaard middels het plaatsen van een Bestelling bij Tiles&Tools.
 2. Een Bestelling komt tot stand op het moment dat koper hetzij via de Webwinkel hetzij via een andere vorm van communicatie (fax, brief, e-mail) bij Tiles&Tools kennis geeft de aanbieding, zoals gedaan in de Webwinkel of door Tiles&Tools op een andere manier (fax, brief, e-mail) aan koper is gedaan, onvoorwaardelijk te aanvaarden en koper heeft voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 3. Tiles&Tools is slechts aan een Bestelling gebonden indien de daarbij overeengekomen kosten door koper aan Tiles&Tools binnen veertien (14) dagen zijn voldaan op de daartoe aangegeven bank- of girorekening, tenzij partijen een andere manier van betaling zijn overeengekomen. 
 4. Bij plaatsing van een Bestelling door koper, behoudt Tiles&Tools zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van twee (2) werkdagen na ontvangst van die Bestelling te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Tiles&Tools dit schriftelijk (fax, brief, e-mail) aan koper bekend maken. 
 5. Tiles&Tools kan niet aan Bestellingen worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had kunnen weten dat de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving/verrekening bevat. 
 6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Bestelling opgenomen aanbod is Tiles&Tools daaraan niet gebonden en komt de Bestelling  niet tot stand, tenzij Tiles&Tools anders aangeeft.
 7. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de, voor het geheel, opgegeven prijs. 
 8. Prijzen en hoeveelheden van Bestellingen gelden niet vanzelfsprekend voor latere (na) Bestellingen.
 9. Tiles&Tools is niet tot aanbieding van eenmaal geleverde goederen aan koper gehouden, indien deze goederen door Tiles&Tools of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen. 

Artikel 4: Bestellingen
 1. Het plaatsen van Bestellingen geschiedt uitsluitend op basis van de in de Webwinkel aangegeven betaalwijze. 
 2. Indien de koper, na het plaatsen van de Bestelling, alsnog de goederen onder rembours wil ontvangen, dient koper dit schriftelijk (fax, brief, e-mail) aan te geven binnen een termijn van drie (3) werkdagen na ontvangst van de door Tiles&Tools verstuurde bevestigings e-mail (het door koper bij registratie opgegeven e-mailadres) naar aanleiding van de betreffende Bestelling. De extra kosten gemoeid met verzending onder rembours zijn voor koper
 3. Indien daartoe aanleiding bestaat, is Tiles&Tools gerechtigd nadere voorwaarden te stellen bij de door koper geplaatste Bestelling. Tiles&Tools zal deze nadere voorwaarden schriftelijk (fax, brief, e-mail) aan koper kenbaar maken. Koper heeft drie (3) werkdagen na datum kennisgeving alsnog het recht om de Bestelling te ontbinden. Na die periode wordt de Bestelling geacht te zijn geplaatst onder de nader gestelde voorwaarden. 
Artikel 5: Prijzen
 1. De goederen van Tiles&Tools worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van de Bestelling  bij Tiles&Tools
 2. Voor Bestellingen  beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht, maar nooit indien de koper daarover niet door Tiles&Tools schriftelijk (fax, brief, e-mail) op de hoogte is gesteld. De koper heeft vervolgens het recht om binnen drie (3) werkdagen na datum kennisgeving alsnog de Bestelling  te ontbinden . De kosten voor verzending per expres komen alleen voor rekening van de koper wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd. 
Artikel 6: Verzending/aflevering
 1. De levertijd van Bestellingen bedraagt normaliter maximaal 2 (twee) dagen na ontvangst van de vooruitbetaling, tenzij anders is vermeld of genoemd. Van deze levertijd kan, na overeenkomst tussen Tiles&Tools en koper,  worden afgeweken. 
 2. Indien de door Tiles&Tools gecommuniceerde levertermijn om welke reden dan ook door Tiles&Tools wordt overschreden, zal Tiles&Tools de koper hiervan schriftelijk (fax, brief, e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de koper de bevoegdheid om de Bestelling te ontbinden, door dit schriftelijk (fax, brief, e-mail) aan Tiles&Tools te melden. 
 3. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de koper gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Tiles&Tools het in Artikel 6 onder 2 genoemde verzoek tot ontbinding van de Bestelling  heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van koper teruggestort. 
 4. Levering geschiedt op het tijdstip dat de goederen gereed zijn voor verzending aan de koperTiles&Tools behoudt zich het recht voor Bestellingen in deelleveringen te verzenden en te factureren, maar zal koper daarvan wel schriftelijk (fax, brief,  e-mail) op de hoogte stellen. 
 5. Tiles&Tools draagt het risico van de goederen behorend tot het onderwerp van de Bestelling(en) over aan koper  op het moment  waarop de goederen zijn aangeboden bij de door Tiles&Tools gecontracteerde verzender; bij contante betaling gaat het risico van de bestelde goederen over op koper op het moment van feitelijke overdracht. 
 6. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten. 
 7. Tiles&Tools is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn aan te rekenen. 
 8. De koper is gehouden bij levering de goederen  in ontvangst te nemen. Bij in gebreke blijven worden de goederen  voor rekening en risico van de koper opgeslagen. 
 9. In geval de koper ondanks sommatie daartoe de goederen binnen drie (3) weken nadien niet heeft afgehaald bij  de door Tiles&Tools op te geven opslagplaats, heeft Tiles&Tools het recht de Bestelling te ontbinden, waarbij de koper niet gerechtigd is tot enige teruggave of vergoeding danwel alsnog afgifte van de bestelde goederen en heeft Tiles&Tools het recht de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te stellen. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Tiles&Tools gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden. 
 10. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Tiles&Tools
Artikel 7: Afkoelingsperiode
 1. Nadat de koper de door hem/haar bestelde goederen heeft ontvangen welke goederen zijn aangeschaft via de Webwinkel, heeft de koper de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van deze goederen, de Bestelling te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 2. Het recht op ontbinding van de Bestelling op grond van dit Artikel 7 bestaat enkel en alleen indien de goederen zich in ongeopende,  ongebruikte en originele staat (inclusief verpakking) bevinden alsmede het de oorspronkelijk hoeveelheid betreft. 
 3. Indien de koper de Bestelling ingevolge artikel 7.1 van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk (fax, brief,  e-mail ) aan Tiles&Tools te melden. De koper dient de goederen - na overleg met Tiles&Tools - te sturen naar een door Tiles&Tools vastgesteld retouradres. De koper dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. 
 4. Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de Bestelling ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden heeft ontbonden , zal Tiles&Tools deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Tiles&Tools de door de koper geretourneerde goederen heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen. 
 5. Tiles&Tools behoudt het recht om geretourneerde goederen  te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat de goederen reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van Tiles&Tools of de leverancier van de goederen) zijn beschadigd. 
 6. Indien goederen worden geretourneerd die naar het oordeel van Tiles&Tools schade hebben opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Tiles&Tools de koper hiervan schriftelijk (e-mail) in kennis stellen. Tiles&Tools heeft het recht om de waardevermindering van de goederen als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden. 
Artikel 8: Overmacht
 1. Behalve de verplichting van koper om betalingen te doen ingevolge de Bestelling , is geen der partijen aansprakelijk voor niet-nakoming van haar verplichtingen onder de Bestelling  indien dat het gevolg is van overmacht (betekent hier: omstandigheden die verhinderen dat een partij aan een verplichting onder de Bestelling voldoet en die noch die partij kunnen worden verweten, noch ingevolge wet, rechtshandeling of verkeersopvatting voor diens rekening zijn, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, natuurgebeuren, handelen of nalaten van regeringen, handelen of nalaten van militaire autoriteiten, stakingen, uitsluitingen, of andere arbeidsonrust, handelen van vijanden van de Staat, oorlogen, blokkades, opstanden, rellen, epidemieën, aardverschuivingen, aardbevingen, branden, stormen, bliksem, overstromingen, weggespoelde wegen of spoorverbindingen, ongeregeldheden, terroristische aanslagen en ander handelen of nalaten dat niet wordt beheerst door de getroffen partij en dat genoemde partij door uitoefening van gepaste ijver niet kan overwinnen. 
 2. De partij die wordt getroffen door een overmachtsituatie dient de andere partij onverwijld in kennis te stellen van die situatie en van de verwachte vertraging als gevolg van die situatie.
 3. Elk der partijen heeft het recht om de Bestelling  met onmiddellijke ingang  te ontbinden indien de andere partij als gevolg van overmacht gedurende een aaneengesloten periode van twee (2) maanden niet in staat is geweest om een wezenlijk deel van haar verplichtingen na te komen. Een dergelijke beëindiging geeft geen aanleiding tot een vordering van schadevergoeding door een der partijen.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
 1. Iedere schadevergoeding door Tiles&Tools aan koper verschuldigd op grond van een Bestelling is beperkt tot het bedrag van de Bestelling in kwestie of de overeengekomen prijs in de betreffende Bestelling.
 2. Tiles&Tools is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor directe en of indirecte schade jegens koper, die al dan niet toerekenbaar is aan Tiles&Tools  ingevolge de totstandkoming of niet-totstandkoming van een Bestelling  en/of het gebruik van de geleverde goederen en/of diensten zou kunnen ontstaan, indien en voor zover deze goederen en/of diensten geheel of ten dele niet in overeenstemming zijn met hetgeen is overeengekomen.
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle goederen die aan koper zijn verkocht en geleverd blijven het eigendom van Tiles&Tools totdat alle bedragen die koper verschuldigd is ingevolge de Bestelling volledig aan Tiles&Tools zijn betaald. Rechten worden te allen tijde aan koper verleend of overgedragen op voorwaarde dat koper de overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaalt. 
Artikel 11: Heersend recht en forum
 1. De Bestelling  van koper bij Tiles&Tools  en deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden dienen te worden uitgelegd naar en uitgevoerd ingevolge Nederlands recht.
 2. Alle geschillen of vorderingen, inclusief interlocutoire of voorlopige maat-regelen, die ontstaan in verband met een Bestelling, worden uitsluitend voorgelegd aan en in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter in het District Utrecht, Nederland.
 3. Het VN Koopverdrag en Internationaal Privaatrecht zijn niet van toepassing. 
Artikel 12: Wijziging en lokatie van de voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn geplaatst op de site www.TilesandTools.nl en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gorinchem. 
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Bestelling. 

Hellouw, 18 maart 2012